top of page

Algemene Voorwaarden versie 01/08/2023

01

Alle facturen zijn contant betaalbaar. Na verloop van 1 maand te rekenen vanaf factuurdatum, zal een verwijlintrest lopen van 10%, dit zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is. Daarenboven komen partijen overeen dat bij wanbetaling hoger vernoemd, een forfaitaire schadevergoeding eisbaar wordt van 25% op het factuurbedrag, dit tot dekking van de kosten en de schade die de firma Hofman & Van Heule / Hofman Staal Design heeft geleden ingevolge de wanbetaling. Bij wanbetaling van een gedeeltelijke levering, verkrijgt de verkoper het recht het saldo van de levering stop te zetten, met toepassing van de schadevergoeding op het nog te leveren gedeelte, volgens art.6.

02

Wanneer de levering door de schuld van de besteller niet binnen de voorziene tijd kan worden gedaan, zoals vermeld op de overeenkomst, heeft de verkoper het recht ofwel een prijsverhoging toe te passen van 20% ofwel de overeenkomst te verbreken met toepassing van art. 01. Laattijdige levering of niet-levering, in geval van overmacht, kan geen verantwoordelijkheid oproepen ten laste van de verkoper. Als gevallen van overmacht worden beschouwd : staking, laattijdige levering door de fabrikant, ziekte, enz.

03

Tussen het moment waarop de overeenkomst door de klant getekend is en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, kan de prijs uit de oorspronkelijke offerte herzien worden volgens de evolutie van de lonen en de materiaalprijzen. Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule: P = p {a + b (S/s) + c (I/i)}

Waarbij:

 P = de nieuwe prijs

 p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte

 a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a >= 0,20)

 b = het percentage van de arbeidskosten in de totale prijs

 S = de nieuwe loonindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)

 s = de oorspronkelijke loonindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)

 c = het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs

 I = de nieuwe materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)

 i = de oorspronkelijke materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)

 a + b + c = 1”

04

Elke overeenkomst met een bedrag van meer dan 5 000,00 euro, in hoofdsom, moet schijfsgewijs worden betaald naargelang het vorderen der werken. Alsook een voorschotfactuur dient te worden betaald volgens vermelding op de bestelbon. Stapsgewijs zullen facturen opgemaakt worden en het niet betalen van één dezer facturen heeft het recht op contractbreuk en schadevergoeding zoals bepaald bij art. 6.

05

De klant is verantwoordelijk voor ongevallen en daaruit voortspruitende schade tijdens de plaatsing.

06

In geval van contractbreuk om welke reden ook, zal een winstdervingvergoeding verschuldigd zijn van 40% van de overeengekomen prijs.

07

Een overeenkomst is bindend na het ondertekenen van een bestelbon, of na een bevestiging voor akkoord per e-mail of betaling van het voorschot of voorschotfactuur.

08

Bij off plan projecten en/of projecten waarbij de klant zelf de eisen inzake constructie stelt, wijst Hofman & Van Heule Bv alle verantwoordelijkheid af en dit zowel bij slepende en/of niet goed sluitende deuren, scheuren in siliconevoegen tussen, muur en/of hout en het staal en het buigen van constructies.

09

Bij elk geschil zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.

bottom of page